Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Specialist in Volvo, Lynk & Co, Saab en Opel onderdelen

Algemene Voorwaarden

Onze algemene en leveringsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn ook gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer
Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1
De onderstaande voorwaarden maken deel uit van alle rechtsverhoudingen waarbij wij partij zijn, in het bijzonder maar niet uitsluitend overeenkomsten tot het verkopen en/of leveren van gebruikte, gereviseerde en nieuwe voertuigonderdelen, alsmede overeenkomsten tot het verkopen en/of leveren van gebruikte voertuigen, met of zonder schade en/of de uitvoering van zodanige overeenkomsten.

1.2
Wij zijn als lid door het bestuur van Vereniging Belangenbehartiging Automontage-branche STIBA, krachtens artikel 3 van de statuten van voornoemde vereniging toegelaten, en als zodanig herkenbaar aan het STIBA-schild .

1.3
Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden ons slechts voor zover wij de gelding daarvan schriftelijk en uitdrukkelijk hebben vastgelegd. Bij verwijzing door de koper naar eigen voorwaarden, gelden bij uitsluiting de onderhavige voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

1.4
Onze vertegenwoordigers mogen van deze voorwaarden niet afwijken dan krachtens uitdrukkelijke schriftelijke volmacht, voor iedere overeenkomst afzonderlijk te verlenen.

1.5
Indien de koper een rechtspersoon, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap is, wordt degene die voor haar optreedt geacht zich persoonlijk als hoofdelijk aansprakelijk debiteur te hebben verbonden, tenzij wij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeenkomen.

 

Artikel 2: Prijzen
2.1
Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen van gebruikte onderdelen en gebruikte auto's, exclusief aftrek of korting en inclusief B.T.W. al dan niet berekend via de B.T.W. -marge-regeling van het demontagebedrijf.

Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen van gereviseerde en nieuwe onderdelen exclusief aftrek of korting en exclusief B.T.W.

2.2
Prijzen zijn berekend voor levering af bedrijf, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.3
Opgave van prijzen, van te koop aangeboden zaken en van specificaties vervat in algemene aanbiedingen, zoals catalogi, prijslijsten en ander drukwerk, zijn vrijblijvend. Zij binden ons niet en de koper kan zich daarop niet beroepen, tenzij anders overeengekomen of aangegeven.

 

Artikel 3: Levering
3.1
Levering geschiedt af werkplaats, magazijn of winkel ter onzer keuze. Op de koper rust een afnameplicht, tenzij wij hierbij geen redelijk belang hebben.

3.2
Het risico van het verkochte gaat over op het moment dat de zaken klaar staan voor levering dan wel verzending.

3.3
Het verkochte zal voetstoots worden geleverd in de staat waarin het zich bij het sluiten van de overeenkomst bevindt.

3.4
Vervoer van onderdelen door ons vindt geheel voor rekening en risico van de koper plaats.

 

Artikel 4: Leveringstermijn
4.1
Levertijden worden in overleg en bij benadering door ons vastgesteld. Levertijden zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De levertijd gaat in bij mondelinge en schriftelijke orderbevestiging.

4.2
Indien de koper niet binnen vier weken nadat wij koper hebben geïnformeerd dat het gekochte gereed staat voor afhalen, het gekochte afhaalt, zal de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zijn ontbonden, tenzij wij schriftelijk de koper laten weten nakoming te verlangen.

 

Artikel 5: Betaling
5.1
Tenzij anders overeengekomen geschiedt betaling à contant.

5.2
Bij aankoop op factuur dient betaling te zijn ontvangen binnen veertien dagen na factuurdatum.

5.3
Indien op de vervaldag geen of niet-tijdige dan wel niet-volledige betaling heeft plaats gevonden, raakt de koper, zonder dat ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is hij over het achterstallig bedrag direct opeisbaar verschuldigd de wettelijke rente per maand of gedeelte van een maand, gerekend vanaf de vervaldag.

5.4
In geval van lid 3 van dit artikel hebben wij binnen de termijn van artikel 7:44 BW het recht het gekochte door een buitengerechtelijke verklaring terug te vorderen. Door die verklaring wordt de koop ontbonden.

5.5
Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke -die van incassobureaus, deurwaarders, advocaten daaronder begrepen- die voor ons verbonden zijn aan de handhaving van onze rechten jegens de koper, komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 45.38

5.6
De door de wederpartij te verrichten betaling dienen zonder aftrek, opschorting, verrekening, schuldvergelijking, hoegenaamd en uit welke hoofde aan ook, te geschieden. De wederpartij doet dus uitdrukkelijk afstand van deze rechten.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
6.1
Zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan hetgeen jegens ons uit hoofde van of in verband met levering verschuldigd is, blijven reeds geleverde zaken eigendom van ons.

6.2
De koper is niet gerechtigd geleverde zaken -zolang deze niet betaald zijn- aan derden door te leveren, in bruikleen te geven, te verpanden of in eigendom over te dragen, behoudens voor zover dit plaatsvindt in de normale bedrijfsuitoefening door de koper.

6.3
De koper draagt het risico voor niet betaalde goederen ten aanzien van alle schade, directe en indirecte, welke daaraan door hem zelf of enig ander zal worden toegebracht.

 

Artikel 7: Tekortkoming / Klachten
7.1
Koper is gehouden om leveringen na uitvoering nauwkeurig op eventuele tekortkomingen in de vorm van afwijkingen van specificaties en overige waarneembare tekortkomingen te controleren. Geconstateerde tekortkomingen dienen binnen 8 dagen na ontdekking aan ons gemeld te worden. Deze melding dient schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een omschrijving van de geconstateerde tekortkoming, onder vermelding van de factuur en het factuurnummer. Ten einde de garantie van toepassing te doen zijn is de uiterste meldingsdatum 3 dan wel 6 maanden na de koop overeenkomstig de in artikel 12.4 genoemde garantietermijnen.

7.2
Koper dient ons in staat te stellen de geconstateerde tekortkoming te controleren. Niet voldoen aan het in dit artikellid bepaalde leidt tot verval van het recht van de koper zich te beroepen op de geconstateerde tekortkoming.

7.3
Voor zover de wet dit toelaat, leveren tekortkomingen in het geleverde de koper geen grond tot ontbinding van de overeenkomst, tenzij wij er na herhaalde pogingen niet in slagen de tekortkomingen aanvaardbaar op te heffen. In dat geval is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover instandhouding in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

7.4
Koper dient de kosten voor ongegronde klachten aan ons te vergoeden.

7.5
Een beroep op een tekortkoming geeft koper niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.

7.6
De bepalingen van dit artikel 7 gelden met inachtneming van het bepaalde in artikel 12.6 van deze voorwaarden.

 

Artikel 8: Overmacht
8.1
Indien wij geheel of gedeeltelijk tekort schieten in de nakoming van de verplichting jegens koper, kan dit tekortschieten niet aan ons worden toegerekend indien ons de uitvoering van de overeenkomst wordt bemoeilijkt resp. onmogelijk wordt gemaakt door een -al dan niet voorzienbare- omstandigheid die buiten onze macht is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot:

tekortschieten door toeleveranciers/transporteurs
oorlog, oproer of daarop gelijkende situaties;
sabotage, boycot, staking of bezetting
machineschade
diefstal uit de magazijnen
bedrijfsstoornissen
maatregelen van de overheid
slecht weer
blikseminslag
brand
8.2
Als zich een situatie voordoet genoemd in lid 1 van dit artikel zijn wij niet aansprakelijk voor de eventuele daaruit voor de koper voortvloeiende schade en kunnen wij naar eigen keuze de nakoming van onze verplichtingen opschorten resp. de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

Artikel 9: Gebruik van de zaak
9.1
Koper dient de geleverde zaak te gebruiken overeenkomstig de aard en bestemming en met inachtneming van alle wettelijke gebruiksvoorschriften en, voor zover van toepassing, door ons voorgeschreven gebruiksvoorschriften.

9.2
Indien koper de geleverde zaak niet overeenkomstig het in lid 1 van dit artikel bepaalde gebruikt en koper ons aansprakelijk stelt voor schade geleden in verband met het gebruik van de geleverde zaak, dient koper te bewijzen dat schade het gevolg is van een gebrek in de door ons geleverde zaak en niet van het gebruik anders dan overeenkomstig lid 1 van dit artikel.

9.3
Onverminderd het bepaalde in artikel 10 en lid 2 van dit artikel zijn wij nimmer aansprakelijk voor letselschade indien de koper heeft gehandeld in strijd met het in lid 1 van dit artikel bepaalde. Koper dient ons te vrijwaren tegen aanspraken van werknemers of andere derden, in het bijzonder afnemers, wanneer deze geen kennis hebben genomen van de uit lid 1 van dit artikel voortvloeiende gebruiksvoorschriften.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid
10.1
Voor schade uit of in verband met leveringen waarvoor wij rechtens aansprakelijk kunnen worden gehouden geldt, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen, dat onze aansprakelijkheid het factuurbedrag niet te boven gaat.

10.2
Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst en alle andere indirecte schade of gevolgschade, zoals bedrijfsschade, schade aan andere voertuigdelen of enige door koper aan derden verschuldigde schadevergoeding of boete, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking, behoudens andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen.

10.3
Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding wordt ons alle gewenste medewerking verleend bij het onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor vergoeding wordt gevorderd.

10.4
Artikel 12.7 is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 11: Ontbinding
11.1
Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt uitsluitend plaats door een schriftelijke verklaring van één van de daartoe gerechtigden. Alvorens de koper een schriftelijke ontbindingsverklaring tot ons richt, zal de koper te allen tijde ons eerst schriftelijk in gebreke moeten stellen en ons een redelijke termijn gunnen om alsnog onze verplichtingen deugdelijk na te komen.

11.2
De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen. Voor consumentenkopers laat deze bepaling hun eventuele bevoegdheid tot opschorting op grond van enig wettelijke bepaling onverlet.

11.3
Indien wij instemmen met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van onze zijde, hebben wij het recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid.

11.4
In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door ons verrichte prestaties en hebben wij onverkort recht op betaling voor de reeds door ons verrichte prestaties onverminderd het recht van ons om onze prestaties ongedaan te maken en schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 12: Garanties
12.1
Met uitzondering van elektronische onderdelen komen voor garantie in aanmerking, verkochte en geleverde gebruikte, gereviseerde en/of nieuwe voertuigdelen, alsmede schadevrije gebruikte auto's. Niet voor garantie komen in aanmerking verkochte en geleverde (gebruikte) schadeauto's.

12.2
De koper kan slechts rechten ontlenen aan een garantie indien hij bewijst dat hij de zaak van ons heeft gekocht. Dit bewijs kan geleverd worden door overlegging aan ons van de desbetreffende koopovereenkomst c.q. factuur en indien toepasselijk de terzake opgemaakte garantiekaart. Indien het een zaak betreft die door ons van een merk of een kenteken is voorzien, kan de koper slechts rechten ontlenen aan een garantie indien bij een beroep op deze garantie het bedoelde merk of kenteken ongeschonden is.

12.3
Aanspraken van de koper uit hoofde van een garantie zijn niet overdraagbaar aan derden.

12.4
Wij garanderen de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de door ons geleverde gebruikte voertuigdelen, gedurende 12 maanden na de aankoop en de door ons geleverde nieuwe en gereviseerde onderdelen, gedurende 12 maanden na aankoop, alles onder de voorwaarden genoemd in dit artikel. Op door ons geleverde gebruikte schadevrije auto's verlenen wij garantie van drie maanden.

De koper heeft het recht om bij gebleken ondeugdelijkheid gedurende voornoemde garantietermijn de geleverde zaak aan ons aan te bieden ter vervanging of herstel, ter keuze van ons, één en ander met inachtneming van de overige artikelen van deze algemene voorwaarden en in het bijzonder lid 6 van dit artikel. Indien vervanging of herstel in redelijkheid niet mogelijk is, hebben wij het recht om het factuurbedrag te retourneren.

De garantie op gebruikte schadevrije auto's wordt alleen gegeven op de motor, de versnellingsbak en stuurhuis. Wij hebben het recht om in plaats van reparatie of vervanging te kiezen voor het retour nemen van de auto tegen terugbetaling van het desbetreffende factuurbedrag.

In geval van ondeugdelijkheid van gereviseerde en nieuwe onderdelen zullen wij eveneens de in- en uitbouwkosten van het betreffende onderdeel vergoeden tot een maximum van tweemaal het factuurbedrag.

12.5
De door koper na herstel/vervanging ontvangen zaak komt opnieuw voor garantie in aanmerking.

12.6
De koper kan geen aanspraak maken op garantie:

indien de koper onjuiste of onvoldoende informatie heeft verstrekt met betrekking tot het merk en type aanduiding van het gekochte en/of het voertuig waarvoor het onderdeel bestemd is;
indien de inbouw van het gekochte ondeugdelijk is geschied;
indien de koper werkzaamheden, zoals maar niet beperkt tot reparatie, wijziging en demontage aan het gekochte heeft verricht resp. heeft doen verrichten;
indien er sprake is van een inbouw c.q. gebruik voor een ander doel dan waartoe het gekochte dient;
indien er sprake is van inbouw in voertuigen welke afwijken van de standaardspecificaties van de fabrikant;
indien er sprake is van ondeugdelijk en/of ondeskundig gebruik van het gekochte c.q. bij gebruik van het voertuig waarin het gekochte is ingebouwd voor andere doeleinden dan waartoe het voertuig in het normale verkeer gebezigd wordt (snelheidstesten, betrouwbaarheidsproeven, te zware belasting in verband met combinatie personenwagen en aanhangwagen c.q. caravan e.d.)
indien gehandeld is in strijd met enig andere bepaling uit deze algemene voorwaarden voor zover deze op straffe van verval van rechten zijn voorgeschreven.
12.7
De koper kan aan een garantie geen recht ontlenen op schadevergoeding van welke aard dan ook, behoudens voor zover wij op grond van de wet of de toepasselijke algemene voorwaarden daartoe gehouden zijn.

12.8
In individuele gevallen zijn wij bereid om in overleg af te wijken van de garantievoorwaarden. Wij zijn slechts aan afwijkende garantiebepalingen gebonden indien wij dit schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 13: Geschillen
13.1
Op alle transacties tussen ons en koper is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.

13.2
Alle geschillen, voortvloeiend uit overeenkomsten met ons zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de STIBA-Klachtencommissie. Deze commissie beslist volgens het STIBA Klachtenreglement.

13.3
De klachtenprocedure laat het beroep van de koper op de bevoegde rechter onverlet.

Magazijn

In ons magazijn liggen alle door ons gedemonteerde onderdelen maar ook nieuwe onderdelen van VOLVO, Lynk & CoSAAB en OPEL . Mocht u niet vinden wat u zoekt bel ons dan gerust. Op ons buitenterrein hebben wij nog niet gedemonteerde auto’s staan. Wellicht zit daar het onderdeel op dat u zoekt. Wij kijken graag voor u!

Dus als u het onderdeel niet in ons magazijn vindt open dan de chat-link onder aan de pagina, stuur ons even een mailtje naar info@elferink.nl of bel ons op (+31) 0547-381539

Duurzaam

Hergebruik van onderdelen is volgens de Ladder van Lansink de hoogste vorm van het geven van een tweede leven aan materialen. Wij proberen dan ook zoveel als mogelijk de door ons gedemonteerde auto-onderdelen een nieuw leven te geven in andere voertuigen. Maar ook de niet meer herbruikbare onderdelen vinden via ons bedrijf een weg in de recyclingketen. Hierdoor worden de materialen grotendeels in andere vormen weer toegepast. In samenwerking met onze partner Auto Recycling Nederland zoeken wij continu naar steeds effectievere vormen van recycling.

Gesprekspartner

Als specialist kennen wij alle typen Volvo, Lynk & Co, Saab en Opel van binnen en van buiten. Hierdoor zijn wij voor u als merkspecialist een volwaardige gesprekspartner.

Aangesloten bij

stiba
arn
kzd
rdw